Đường lối tu thiền

Chân lý thoát ra với Sơ Tổ Trúc Lâm – TT. Thích Tâm Hạnh

Chân lý thoát ra với Sơ Tổ Trúc Lâm – TT. Thích Tâm Hạnh

DẪN NHẬP “Thoát trần một gót thiên nhiên, Cái thân ngoại vật là tiên trong đời.” (Cung Oán Ngâm Khúc, Nguyễn Gia Thiều). Có thực hành lối sống thoát trần, mới hy vọng có ngày nhận chân được “chiếc thân ngoại vật”. Có nhận chân và sống được bằng “chiếc thân ngoại vật” thì mới thấu tột và phát …

Giới thiệu đường lối tu thiền

Giới thiệu đường lối tu thiền

Nói đến Thiền tông Việt Nam cuối thế kỷ 20 là nói đường hướng tu thiền của Tu viện Chân Không (1970-1986) ngày trước, hay của Thiền viện Thường Chiếu... hiện nay (1974-1991...) do chúng tôi (Thích Thanh Từ) chủ trương hướng dẫn. Chúng tôi không theo các tông phái chi nhánh Thiền tông Trung Hoa sau …