Thanh qui thiền viện

Thanh Qui Thiền viện

Thanh Qui Thiền viện

LỜI MỞ ĐẦUSống chung trong Thiền viện, Thiền sinh tự nguyện đồng lao cộng khổ với nhau hầu bảo đảm lý tưởng giác ngộ giải   thoát của chính mình. Quyết thực hiện kỳ được lý tưởng ấy. Thiền sinh triệt để tuân hành đúng nội quy của Thiền viện.PHẦN CHÁNH Tuân hành lục hòa:Để thành …