Sám hối ba nghiệp

Sám hối 3 nghiệp

Sám hối 3 nghiệp

Nghi thức sám hối 3 nghiệp KỆ NGUYỆN HƯƠNG (Quỳ nguyện hương) Trầm thủy, rừng thiền hương sực nức, Chiên đàn vườn tuệ đã vun trồng. Ðao giới vót thành hình non thẳm, Nguyện đốt lò tâm mãi cúng dâng. Nam Mô Bồ Tát Hương cúng dường. (Niệm 3 lần rồi đứng lên) TÁN PHẬT Ðại từ, đại bi thương …