Trúc Lâm Nhật – Thiền sinh Bạch Phát Hài Nhi

Thiền viện Trúc Lâm Bạch Mã

竹林日

歲日光陰知幾何

院中日日樂深嗟

昔時荒岵煙中銷

今蝶翻花只恁麼

朝到掃階縫與紉

晚來禪坐二三時

如何佛法休詢問

岵阪碧松多更多

          白髮孩兒

Âm:

Tuế nguyệt quang âm tri kỷ hà?

Viện trung nhật nhật lạc thâm ta!

Tích thời hoang hỗ yên trung tỏa,

Kim điệp phiên hoa chỉ nhậm ma.

Chiêu đáo tảo giai phùng dữ nhận,

Vãn lai thiền tọa nhị tam thời.

Như hà Phật pháp hưu tuân vấn,

Hổ phản bích tùng đa cánh đa.

Nghĩa:

Bao tháng năm rồi, có ai hay?

Ngày ngày trong viện thật vui thay!

Xưa kia rừng dại vương trong khói,

Nay bướm vờn hoa có khác gì.

Sáng đến quét đường may với vá,

Chiều về Thiền tọa suốt ba thì.

Sao là Phật pháp thôi thưa hỏi,

    Thông biếc lưng đồi có thiếu chi.

                                                            Thiền Sinh Bạch Phát Hài Nhi